Menstypen naar temperament en 3-ledigheid

De mens is een individu en toch is de behoefte mensen onder te verdelen in groepen van alle tijden. Steeds is er gezocht naar gemeenschappelijkheden in het streven de mens te doorgronden. Steeds ook weer kwam men met een vierdeling of een driedeling:

Temperament

De temperamentenleer is een voorbeeld van een vierdeling en vindt zijn oorsprong in het idee dat alles op aarde is opgebouwd uit vier elementen: aarde, water, vuur en lucht. De vier temperamenten die worden onderscheiden zijn respectievelijk het flegmatische-, het melancholische-, het cholerische- en het sanguinische temperament. Het temperament vertelt iets over hoe wij ons presenteren aan de buitenwereld. Om na te gaan welk temperament wij bezitten raadplegen wij schema 1.

Schema 1.

Temperament: Flegmatisch Melancholisch Cholerisch Sanguinisch
Typering: Weloverwogen Traag Gevoelig Zelfmedelijden Doortastend Weinig ontziend Open Luchthartig
Element: Edelstenen Tuinieren    Aarde Bloemen Zwemmen Regen Kaarslicht Zonnebaden Onweer Geuren Uitwaaien Wind
Opvoeding: Gebaat bij sterke prikkels /spiegel voorhouden Leed van een ander helpt eigen leed verzachten Heeft iemand nodig waarvoor hij respect kan hebben Relatie staat centraal/moet genegenheid voelen

Welke typering past ons het best? Er is zowel een positieve als een negatieve typering opgenomen. Waarin voelen wij ons in ons element? Dit gaat alleen op voor hen die (al) in harmonie leven met zich zelf, in andere gevallen kan het element dat verafschuwd wordt juist een aanwijzing zijn. Meer hierover in het hoofdstuk “Uzelf genezen”. Welke opvoeding zou ik kiezen? Deze vraag blijft actueel, want bijvoorbeeld ook hulpverleners moeten zich hiervan bewust zijn bij het bepalen van de houding die zij dienen aan te nemen tegenover u. Ook in iemands horoscoop vindt men aanwijzingen om tot de bepaling van het temperament te komen. Vooral de tekens op de ascendant en de midhemel zijn hierbij van belang. Ook het teken waarin de maan staat kan een rol spelen.

Drieledigheid

Een voorbeeld van een driedeling bij het groeperen van mensen is de drieledigheid in de mens. Men dient hiertoe de mens te beschouwen als een samenspel van drie belangrijke stelsels of systemen: het zenuw-/zintuigstelsel met het denken, het stofwisselings-/ledematenstelsel met de wil en het ritmisch systeem met ademhaling en bloedsomloop, het gevoel. Het systeem dat voorop staat geeft dan het type mens aan: zintuigtype, wilstype, enz. Het menstype naar drieledigheid vertelt iets over onze ego, onze innerlijke drijfveren.Om tot de bepaling te komen welk systeem bij ons voorop staat kunnen kleuren ons helpen. De zogenaamde warme kleuren van het kleurenspectrum, rood, oranje en geel, gaan de richting uit van de stofwisseling, de koele kleuren, blauw, indigo en paars, de richting van het zintuigstelsel. Groen is de kleur van het midden.

             

Zowel de lievelingskleur als de kleur waaraan men een hekel heeft geeft een aanwijzing. Net als bij de elementen kan het twee kanten op gaan: in harmonie levend zal de lievelingskleur het menstype aangeven, in andere gevallen kan de behoefte aan een kleur duiden op een systeem dat versterking behoeft. De kleur waaraan men een hekel heeft duidt dan op een innerlijk te veel van die kleur.Een andere aanwijzing om tot een bepaling van het type naar drieledigheid te komen is te kijken naar de plaats die wij innemen in de kinderrij, ben ik een eerste-, tweede-, of derde kind (vierde=eerste, vijfde=tweede, enz.). Uit onderzoek is gebleken dat er onder eerste kinderen relatief meer zintuigtypen voorkomen, onder tweede meer wilstypen en onder derde meer gevoelstypen.In de horoscopie spreekt men van hoofd-, vaste- en bewegelijke tekens. We gaan na in wat voor een teken de zon staat, bij planeten die bijzonder sterk van hun aanwezigheid getuigen doen we evenzo.

Schema 2.

Kind Astrologisch 3-ledigheid       Archetype Representatie in tijd
I Hoofd Denken Onderneming starten Vertegenwoordigt Verleden
II Vast Willen Onderneming in stand houden Vertegenwoordigt Heden
III Bewegelijk Voelen Onderneming af-breken en bouw-stenen leveren voor nieuwe onderneming Vertegenwoordigt Toekomst

Sterrenbeelden

We gaan nu een combinatie maken van menstypen naar temperament en naar drieledigheid en leren zodoende het wezen kennen van de 12 tekens van de dierenriem, de sterrenbeelden. Binnen ieder element vinden we één hoofd-, één vast- en één bewegelijk teken.

Schema 3.

  HOOFD VAST BEWEGELIJK
AARDE gSTEENBOK _STIER cMAAGD
WATER aKREEFT eSCHORPIOEN iVISSEN
VUUR ^RAM bLEEUW fBOOGSCHUTTER
LUCHT dWEEGSCHAAL hWATERMAN `TWEELINGEN